Voor alle duidelijkheid wijst ‘Met heel je hart’ je op het volgende:

De website www.metheeljehart.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ‘Met heel je hart’. De getoonde bruidsfoto’s zijn eigendom van Ursula Fotografie te Harderwijk.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Met heel je hart’.

De op deze website getoonde informatie wordt door ‘Met heel je hart’ met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ‘Met heel je hart’ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel ‘Met heel je hart’ alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ‘Met heel je hart’ niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

(hyper)links
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ‘Met heel je hart’, welke geen eigendom zijn van ‘Met heel je hart’, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ‘Met heel je hart’.

Hoewel ‘Met heel je hart’ uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ‘Met heel je hart ‘worden onderhouden wordt afgewezen.

Aansprakelijkheid
‘Met heel je hart’ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Nederlands recht is van toepassing.

trouwambtenaar op facebook È