Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Met heel je hart’.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Met heel je hart’: de ambtenaar burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks)
ceremonie
b. cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Met heel je hart’ een overeenkomst heeft
gesloten of wenst te sluiten
c. overeenkomst: elke aanbieding van ‘Met heel je hart’, aanvaard door cliënt, dan wel elke
opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Met heel je hart’ en door deze laatste aanvaard
d. diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Met heel je hart’ en cliënt verrichte
werkzaamheden door ‘Met heel je hart’.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Met heel je hart’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ‘Met heel je hart’ gemaakte offerte. Reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling op rekeningnummer van ‘Met heel je hart’.

Honorering en betaling
De door ‘Met heel je hart’ gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten. Kosten gemeentelijke leges en eventuele extra kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente zijn voor rekening van het bruidspaar.
Alle betalingen dienen binnen 8 dagen na facturatie te worden gestort op de door ‘Met heel je hart’ aangewezen bankrekening.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Met heel je hart’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan ‘Met heel je hart’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Met heel je hart’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Met heel je hart’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte ‘Met heel je hart’, calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Met heel je hart’ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

Aansprakelijkheid
‘Met heel je hart’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Met heel je hart’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Met heel je hart’.
De door ‘Met heel je hart’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Met heel je hart’ en cliënt (inclusief BTW).

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Met heel je hart’ de volgende kosten in rekening:
– Bij annulering langer dan 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie de reeds door ‘Met heel je hart’ ontvangen aanbetaling
– Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
– Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
– wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
– overlijden van de ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘Met heel je hart’.

Algemene Voorwaarden – ‘Met heel je hart’
Voor overeenkomsten gesloten ‘Met heel je hart’ is het Nederlands recht van toepassing.

Nunspeet – 1 januari 2011

trouwambtenaar op facebook È